Burt County

111 13th St., Ste. 14 Tekamah, NE 68061
402-374-2924